Dropdown menues for the English site

Fjällman Golf Design


2019 & 2020    På uppdrag av Vårgårda Golf & Fritid AB blev jag 2019 anlitad att upprätta en utvecklingsplan för verksamheten på Vårgårda GK. Särskilt kul eftersom jag ritade och var med och byggde golfbanan 2006 till 2008. Jag blev senare tillfrågad om jag på konsultbasis och deltid kunde agera som klubbchef under året, vilket jag med glädje tackade ja till. Vi har kommit överens om en fortsättning även under 2020.

Uppdraget på Vårgårda GK går utmärkt att kombinera med de design uppdrag jag har inplanerat under 2020 vilket främst gäller ombyggnationer av befintliga anläggningar. Bland annat kommer ytterligare ett nytt greenområde att anläggas på Flottbek GC i Hamburg Tyskland med en fortsättning under 2021. 


Ombyggnationera av greenområden på Troxhammars GK (hål 6 och hl 16) färdigställdes under 2019 och öppnas för spel 2020. Detsamma gäller den nya greenen på hål 11 Kings/Kungsängen GK som från 2020 spelas som ett par 3 hål.  

Nya greenområdet på hål 6 - Flottbek, Hamburg 

Nya greenområdet på hål 15 - Troxhammars GK

ÖVRIGA NOTERINGAR FRÅN 2018:


Ny adress för verksamheten, se kontakt


Uppdragsritningar för bygglov ombyggnation av drivingrangen på Mälarö Skytteholms GK.


Påbörjade under senhösten ett uppdrag gällande en förstudie för en utvecklingsplan Vårgårda golfklubb och dess golfbana. Studien skall vara färdig i maj 2019. 


Uppdatering av MasterPlan för Ålands GK - Kungsbanan. 


Konsultuppdrag avseende serviceplanering Aquagate AB, Sollentuna. 

NYHETER 2018 


Flottbek- Hamburg-Tyskland: 

3 nya greenområden färdigställda samt 2 nya teeområden. Samtliga ombyggda områden öppnade för spel 2018.


Troxhammars GK: 

2 nya greenomåden på hål 4 och 15. Greenen på hål 15 öppnades för spel under senare delen av säsongen. Greenen på hål 4 öppnad 2019. Under senhösten påbörjades arbeten med nya greenområden på hål 6 och 16.

Golf Star - Lindö : 

Första 9 hålen på Ängsbanan samt sista 9 hålen på Lindö Park blir en ny dragning av 18 hål.Vissa ombyggnationer kommer att utföras under 2018/2019. 

AUGUSTI 2017

Nytt projekt i Hamburg - Flottbek. Påbörjat ombyggnation av 3 greenområden och 2 nya teeområden. Beräknat färdigt i slutet av september 2017.


OKTOBER 2017

Ombyggnation av två nya greenområden på 18 hålsbanan TROXHAMMARS GK

OKTOBER 2016


Det är nu klart att Fjällman Golf Design, tillsammans med kollega Rolf Stephan Hansen, erhållit uppdraget att bygga om Golf Club Sylt i Tyskland.

Banan är belägen, som namnet säger på ön Sylt, och omfattar nybyggnation av 4 hål samt ombyggnation av resterande 14 greener och greenområden.

Projekteringen pågår för fullt och byggstart är planerad till våren 2017.

Mer information kommer snart!

OKTOBER 2016


Under 2016 har samabetet med Troxhammars Golfklubb fortsatt. Nya förslag finns för ombyggnationer av flera greener och greenområden samt nybyggnationer av flera utslagsplatser. Genom att erbjuda fem utslagsplatser finns möjligheten att skapa varierande banlängder anpassat till golfspelarnas spelskicklighet.

Någon definitiv tidsplan för igångsättning av projekten finns inte i skrivande stund (okt.2016) men möjligtvis kan uppstart ske under hösten 2017. 

ÄLDRE NYHETER - SE NEDAN 

Det nya greenområdet på hål 9 i förgrunden med det ombyggda 18:e greenområdet i bakgrunden. Båda övervakas av den magnifika herrgårdsbyggnaden tillika klubbhus.HULTA GK


I september avslutades ombyggnationsprojektet av greener och greenområden på Hulta Golfklubb i och med färdigställandet av hål 10 till 18. Förra året byggdes de första 9 hålen om och kunde tas i bruk redan i början av juni i år.

Byggnadsmässigt har projektet varit väldigt framgångsrikt liksom ekonomiskt då givna budgetramar har uppnåtts. Projektet har uppmärksammats via en artikel på golf.se som du kan läsa här.

Dessutom finns en mycket gedigen dokumentation med bilder på golfklubbens hemsida www.hultagk.se


KURK GK – Finland


Under hösten har vi påbörjat greenombyggnationen av Kurks 18 hålsbana. Vi har börjat med hål 10 till 18 som kallas för Lake. Projektet liknar i många stycken Hultas ombyggnadsprojekt eftersom vi på vissa greener byter i princip ut endast greenmaterial och dräneringslager medan andra greenområden är föremål för större förändringar.

De yttre förhållandena har inledningsvis varit gynnsamma så ombyggnationen har kunnat genomföras med noggrannhet och engagemang av samtliga medverkande i projektet. Eftersom golfklubben förfogar över 27 hål har medlemmar och gäster kunnat spela 18 hål under arbetes gång.

Läs mer på golfklubbens hemsida www.kurkgolf.fi

Banans signaturhål är hål 14, vilket är ett kort par 3 över vatten. Det nya greenområdet har gjorts mera synligt från tee samt en ny bunker till vänster skapar nya möjligheter för utmanande flaggplaceringar.NY KORTHÅLSBANA – ÅLANDS GK


Den 31 augusti i år invigdes den nya 6 hålsbanan på Ålands GK. Hålen är utlagda i förlängningen av drivingrangen i ett svagt ondulerande landskap. Detta har gjort det möjligt att variera hålen spelmässigt även om längden är begränsat till cirka 100 meter.

Förhoppningen är att korthålsbanan, som har döpts till Prinsessan, blir ett uppskattat komplement till anläggningens befintliga två 18 hålsbanor (Slotts respektive Kungsbanan).

Banan ger utmärkta möjligheter att träna och förbättra ens närspel samt ger nybörjare en behaglig introduktion till spelet.

Prinsessan invigdes med pompa och ståt den siste augusti. På bilden flankeras banans entreprenörer Christer och Kenneth Lindqvist, golfklubbens VD Åsa Nordström och Banchef Johan Englund. Personen med Man United jackan är undertecknad…

VÅRGÅRDA GK


Som du kanske känner till gör Svenska Golf Digest en omröstning avseende rikets 50 bästa golfbanor. Glädjande hamnade Vårgårda på denna lista i år. Dessutom utsågs banan till Västergötlands bästa.

Här kan du läsa mer.

GOLFCLUB SYLT – Tyskland


Tillsammans med min samarbetspartner, Rolf Stephan Hansen, har vi under sommaren färdigställt tre nya golfhål på golfklubbens korthålsbana. Detta gör att golfklubben utöver sin 18 hålsbana förfogar över en korthålsbana på 9 hål.

Spelet på banorna är oerhört intensivt under sommarmånaderna så tillskottet av tre nya golfhål är synnerligen välkomnat.


Byggnationen utfördes under 2 veckor med Kenneth Lindqvist som grävmaskinist och undertecknad på plats.
Överst: Kenneth Lindqvist från Åland genomförde nybyggnationen på Golf Club Sylt.


Fyren är ett välkänt kännetecken på Golf Club Sylt.

SÖDERKÖPINGS GK – Bunker renovering


I höst har vi fortsatt att renovera ett antal bunkrar på Söderköpings GK. Vi följer en upprättad plan som avser att ge 18 hålsbanan en gemensam karaktär och förbättra bunkrarna dräneringskapacitet. Även här har Kenneth Lindqvist genomfört dessa renoveringar.

Överst: Greenbunkrarna på hål 3 får ny form och ny dränering. Områdena runt bunkrarna torvas


En stämningsfull höstbild från Söderköpings golfbana
KURK – FINLAND


Det är nu bestämt att jag under 2012 kommer att vara anlitad som golfbanearkitekt för ombyggnation av greener och greenområden på Kurk GK utanför Helsingfors i Finland. Vi kommer att påbörja ombyggnationen i slutet av sommaren eller tidig höst. Golfklubben förfogar över tre 9 hålsslingor och ombyggnationen kommer att avse slingorna benämnda Valley och Lake. Den tredje slingan heter Hill och den hade jag förmånen att vara med att rita och bygga under 2005-2006. Under 2012 börjar vi med Lake och under 2013 är det planerat att sätta igång med Valley.


Här ser ni ett förslag hur det 5 hålet på Lake kommer att se ut efter ombyggnationen.


ÅLANDS GK


Byggnationen av den nya 6 hålsbana löpte på alldeles utmärkt under hösten. Samtliga greener och utslagsplatser blev sådda och till våren kommer övriga spelytor att besås. Under hösten och vintern kommer arbeten med en träpalissad att utföras på det 17:e hålet på Slottsbanan. Detta kommer att göra hålet ännu mer spektakulärt och många hoppas nu detta blir banan signatur hål.SÖDERKÖPINGS GK och HULTA GK


Tillsammans med Söderköpings GK kommer jag under 2012 att utarbeta ett förslag till bunker renovering för hela golfbanan. Det är en fortsättning på de bunkerarbeten som vi utfört under hösten 2011. Även under hösten 2012 kommer de sista 9 green och greenområdena på Hulta GK att byggas om.


VÅRGÅRDA GK


Det är med stor glädje och stolthet jag just fått reda på att golfbanan i Vårgårda hamnat bland Sveriges 50 bästa i Golf Digest årliga ranking. För oss alla som var med i tillkomsten av golfbanan var detta besked en härlig julklapp.Castle Stuart – en titt in i framtiden


Nu stirrar vi in i novembers djupa mörker. Ännu en golfsäsong har passerat. På golfbanorna runt om vårt land har glädje delats med tandagnisslande. Några har gjort par eller bättre, andra bogeys eller sämre. Vattenhinder och skogspartier har fått tillökning med golfbollar och några byter fortfarande om på parkeringen. Det debatteras häftigt i klubbhuset om spelets förbannelser samtidigt som det för femtielfte gången bestäms att golfklubborna skall säljas på nätet. Så med andra ord är det mesta sig likt. Men den stora frågan är, har vi haft kul?


Att spela golf är något vi gör av egen fri vilja. Vi svingar våra klubbor under en period på dygnet som vi själva bestämmer över utan tvång att utföra andra sysslor som är nödvändiga för vår överlevnad. En något för kort backswing bör inte minska våra möjligheter att ställa fram mat på bordet. Målet för att jaga runt efter den lilla vita bollen på välansade gröna ytor torde snarare härröra sig till vår eftersträvan att uppleva glädje, upprymdhet, betydelse samt bidra till en förbättrad hälsa. Om vi dessutom har kolossalt roligt när vi hasar oss fram längs golfbanan och inte hamnar bakom ”spelfördärvargänget”, blir upplevelsen än större.


Om vi för ett ögonblick reflekterar över att golfspelet är en lek, håller nog de flesta med om att ha roligt är en av de främsta komponenterna i leken. Det finns säkert många som har invändningar mot att betrakta golfspelet med denna enkla utgångspunkt och hävdar med emfas att spelet är mycket mer än så. Golfen är för många ett yrke, en livsstil eller en nödvändighet för sociala kontakter. Men oavsett våra bevekelsegrunder för att försöka få bollen under mark i en cylinderformad kopp på så få slag som möjligt, kan vi inte bortse från att golfspelet härstammar från idén att fördriva vår fria tid på ett roligt och underhållande sätt.


Som alla lekplatser har även golfbanan en form av struktur och särskilda kännetecken utmärkande för aktiviteten. Samtliga kreativa miljöer har flera egenskaper som är gemensamma oavsett om man avser en fotbollsplan, ishockeyrink eller en golfbana. Bland dessa ömsesidiga karaktärsdrag kan man nämna öppenhet, mångfald, originalitet, gemenskap, tillit och tolerans. (Sahlin N-E, Kreativitetens filosofi 2001)

Golfbanan skiljer sig dock väsentligt från andra lekplatser eller arenor då utövandet kräver stora arealer, vilket är kopplat till begreppet om storskalighet. Att anlägga en golfbana (lekplatsen) i naturen är en konstform som kräver mångfasetterade kunskaper hos samtliga involverade i ett golfbaneprojekt. Frågan man kan ställa sig är hur vi golfbanearkitekter i skapelsen av en golfbana, kan bidra till att öka möjligheten att ha kul. Låt mig berätta om en ny golfbana som, enligt mitt förmenande, är vansinnigt rolig att spela.


Castle Stuart Golf Links ligger knappt en mil utanför Inverness, Skottlands sjunde största stad. Längs ett stycke av Moray Firths strandlinje har initiativtagaren till golfbanan Mark Parsinen tillsammans med den amerikanske golfbanearkitekten Gil Hanse lagt ut en enastående golfbana. Banan öppnades för spel 2009 men redan i år stod man som värd för Scottish Open på The European Tour med Luke Donald som segrare.


Parsinen är för många ett välbekant namn då han tidigare låg bakom tillkomsten av Kingsbarnes Golf Links på Skottlands östkust. Erfarenheten från byggnationen av denna golfbana tillsammans med en stark uttalad filosofi om den nya golfbanans utformning, har bidragit till att Castle Stuart Golf Links känns som en golfbana för framtiden. Golfbanan är visserligen designad med inspiration från golfbanearkitekturens gyllene år mellan 1890 och 1930, då många av vår tids klassiska golfbanor byggdes. Men flera av de särdrag som gör dessa golfbanor så speciella har utvecklats djupare vilket ger en ny dimension till spelet.

Det finns en klar uttalad målsättning att golfspelaren skall ha roligt under sitt besök på anläggningen och golfbanans design är en viktig beståndsdel i denna hållning.


Att det idag tar alldeles för lång tid att spela 18 hål är en av de orsaker som får många att överväga att sluta spela golf. Många har redan hittat nya aktiviteter att fylla sina fria tider med. Det finns givetvis flera faktorer som gör att vi tillbringar allt längre tid på våra golfbanor men en som ofta anges är att man upplever golfbanan som alltför svår. Detta kan bero på golfbanans design men även på hur den sköts eller presenteras. Flera slag i djupa bunkrar bidrar knappast till att mungiporna åker uppåt. Därutöver har säkert letandet efter sneda slag i tjockt högt gräs medverkat till att familjemiddagar senarelagts eller helt uteblivit.


Det blåser nya vindar inom golfbanearkitekturen. Ledordet är minimalism vilket innebär att man använder de naturliga former som finns i landskapet och integrera dessa i golfbanan. Kullar och sänkor som funnits där i årtionden blir självklara delar av golfbanans strategi. Golfbanan utmanar spelaren att från utslaget bestämma en spellinje som kan ge ett bra inspel mot green med hänsyn tagen till områdets topografi. Ett green område kan vara helt utan bunkrar, men omgiven av starka onduleringar, som påverkar bollens rull in mot green. Greenerna innehåller flera dramatiska nivåer men erbjuder alltid intressanta och varierande flaggplaceringar. Ytterområdena är en naturlig del av golfbanan då spelytorna är formade efter platsens angränsade vegetation. Det skall upplevas som om golfbanan är en naturlig del av landskapet.

När du står på första utslaget på Castle Stuart känns det som om golfbanan alltid har funnits där. Golf hålen är utlagda i terrängen med varsam hand på ett naturligt sätt. Du erbjuds generösa spelytor där man nästan uteslutande ser allt vad som ligger framför en när man står på utslaget och blickar bort mot greenområdet. Om ett utslag, mot förmodan sticker iväg från din tänkta spellinje och hamnar i ruffen, hitta du bollen snabbt i det glesa svingelgräset. Härifrån har du alla möjligheter att spela dig ut utan alltför stora uppoffringar. Bunkrarna ligger strategisk utplacerade, oftast väl synliga från utslaget. Sand ytorna är tämligen stora i bunkrarna samt att angränsade vegetation gärna får vara en del av bunkerns definition. Detta skiljer sig från de grästorvade bunkerkanterna vi vanligtvis ser på traditionella linksbanor.


Under de senaste 100 åren har det endast anlagts en handfull golfbanor på mark vi karakteriserar som ett typiskt links landskap med dyner och flyktig sand. Bundersand på Sylt i Tyskland är ett exempel och Machrihanish Dunes i Skottland ett annan. De senaste och kanske mest omtalade är förstås Donald Trumps projekt norr om Aberdeen. Samtliga projekt har föregåtts av omfattande utredningar med hårda förhandlingar innan tillstånd att bygga golfbanan tilldelats samt i vissa fall har starka protester från lokalbefolkningen förekommit. Så för golf projekt som avser att föra links traditionen vidare får entreprenörer och investerare söka andra markområden.


I likhet med Kingsbarnes Golf Links är Castle Stuart i stora delar byggt på åkermark. Här fanns inte de naturliga landformationerna som vi associerar med links golf. Visserligen hade området längs strandlinjen svagt ondulerade linjer medan den övre landplatån saknade i stor utsträckning intressanta land strukturer. Så omfattande terräng modelleringar blev nödvändigt för att skapa den golfbana man föresats sig att bygga. Men man hade tur att i området hitta en någorlunda riklig sand ficka som underlättade formationen av golfbanan.


En golfrunda på Castle Stuart känns som att vrida tillbaka tiden men in i framtiden. Det är en enkel promenad med bedårande omgivningar och naturscenerier. Golfbanan erbjuder fantastiska utmaningar oavsett spelskicklighet samt sist men inte minst, man har kul. Om anden i lampan plötsligt skulle dyka upp med ett erbjudande om tre önskningar kommer en av önskningarna bli att spela Castle Stuart varje dag. Den andra att Halmstads BK återvänder till Allsvenskan snarast. Den tredje behåller jag för mig själv.

Peter Fjällman

Golfbanearkitekt


Denna artikel är skriven till Greenbladet nr 5/2011

Copyright  ©  Fjällman Golf Design